Ký hợp đồng thành công nên được sếp thưởng, có chỗ nào để đi, có mỗi đứa bạn ở đây. Giờ tao phó thác bản thân tao cho nó. Mày bảo bây giờ đi đâu? – Vậy đi ăn nhé? Tao đang đói, Ký hợp đồng thành công nên được sếp thưởng tối chưa ăn gì. – Uh, tao cũng đói. Tóm lấy cái túi nó đang cầm trên tay, tôi quay người đi. Nó cũng bước theo, rồi ôm lấy tay tôi. – Tao sợ lạc. Nó nói khẽ, tôi cũng kệ nó. Tôi dẫn nó đến bờ sông, vào quán rượu tôi hay đến. Giờ này vẫn chưa đông lắm, nên vẫn còn bàn trống phía.